Home > AVG privacy

Privacyverklaring

Stichting Hulp bij Zorg vindt dat de persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen we dan ook overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en overige relevante wetgeving. Als cliënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij beveiligen uw persoonsgegevens tegen verlies of verkeerd gebruik. Alleen personen die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben toegang tot uw gegevens. Uiteraard hebben alle medewerkers geheimhoudingsplicht. In het  privacyhandboek  van Stichting Hulp bij Zorg vindt u meer informatie.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast. We zijn verplicht in een verwerkingenregister vast te leggen welke gegevens we verwerken, voor welke doeleinden, aan wie we gegevens verstrekken, hoe lang we gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals de behandelovereenkomst met Stichting Hulp Bij Zorg. Als u persoonlijke gegevens invult op onze website, gebruiken wij die uitsluitend voor het afhandelen van uw aanvraag. Bijvoorbeeld voor een sollicitatie, het abonneren op een nieuwsbrief, opgave voor een bijeenkomst of het stellen van een vraag.

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet, of smartphone.

Welke cookies gebruiken we en waarom?
Stichting Hulp bij Zorg gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Analytische cookies van Google Analytics worden gebruikt om inzicht te krijgen in hoe www.StichtingHulpbijZorg.nl wordt gebruikt.

Met deze inzichten kunnen we de website verbeteren. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zo wordt uw IP-adres nadrukkelijk anoniem gemaakt. Voor het gebruik van deze functionele en analytische cookies is uw toestemming niet vereist. Via de instellingen van uw internetbrowser heeft u echter de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Stichting Hulp bij Zorg en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd. Het is daarom niet toegestaan om zonder toestemming van Stichting Hulp bij Zorg, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Stichting Hulp bij Zorg en andere websites

Op de website van Stichting Hulp bij Zorg vindt u een aantal hyperlinks naar andere websites. Stichting Hulp bij Zorg kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor hoe die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Stichting Hulp bij Zorg toegang hebben tot uw gegevens, moeten zich houden aan de geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor een update van het privacy beleid van Stichting Hulp bij Zorg.

Vragen of klachten over privacy

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@stichtinghulpbijzorg.nl
Heeft u vragen over uw rechten en plichten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming: maureen@stichtinghulpbijzorg.nl.

Dit kan ook als u een klacht heeft over de manier waarop Stichting Hulp bij Zorg uw persoonsgegevens verwerkt. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht? U heeft dan de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens